آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 28 شهریور 1398

slide4
slide3
slide2
slide1
slide5

آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیرسینه هم بسته شود بعد از بستن پنس ها را ب یقه انتقال دهید و ب خط وسط جلو ۳سانت برای پیلی وسط جلو اضاف کنید یقه را مقداری گشاد کنید الگوی پشت را بکشید یقه را گشاد کنید الگوی استین سه ربع بکشید برش را طراحی کنید فاصله Aتا. Bرا اندازه بگیرید کادری بکشید و مثل شکل اوزمان دهید ک حاالت حلزونی...آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر،سینه باز میماند از خط کارور ۳_۴سانت پایین امده و بذش میزنیم فاصله الف تا ب را مشخص کنید روی حلقه را اندازه بگیرید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را کشیده مچ را جدا کنید فاصله ای ک روی بالاتنه را اندازه زدید روی تاج استین مثل شکل جدا کنید مقداری ب...آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو

آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید ب پنس کنفور منتقل کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید و دوتا لقی روی یقه بکیرید و دوسانت از سرشانه کم کنید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید تقسیم بندی والان را طبق شکل روی استین انجام دهید طراحی والان را انجام دهید قسمت هاشور خورده دورریز میباشد والان را کپی کنید و اوزمان...آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید (توجه داشته باشید ک برای شومیزها اکثرا نیاز ب پنس،سرشانه نداریم) یقه ۷را بصورت مقداری هلال طراحی کنید برای یقه سه سانت از گوشه گردن ۷_۸سانت پایین امده و علامت بزنید و اندازه میگیریم و بعلاوه یقه پشت کرده و یقه را میکشیم یقه سه سانت را طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه راببندید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید از گودی گردن ۳_۴سانت پایین امده و از حلقه ۱_۲سانت برش دهید روی برش ۲تا اوزمان ۳_۴سانت بدهید یقه را گشاد کنید قسمت نقطه چین را کپی کنید و هفت یقه را ب یقه بدوزید و قسمت علامت ( ً)خورده را تا بزنید و اتو کنید یقه سه سانت را رسم‌کنید الگوی پشت را...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند یقه را گشاد کنیدلقی نیم سانت بگیرید از گودترین قسمت حلقه خطی،صاف تا پایین بکشید قد مورد نظر والان استین تا بازو اندازه گرفته خارج شوید و ب برش وصل کنید قسمت هاشور زده را کپی کنید وللان را اوزمان دهید و بشکل حلزونی در بیاورید خط صاف برش میخورد و‌حلزونی بین این...آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو
الگوی بالاتنه را بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر،سینه ب پهلو انتقال دهید و یقه را گرد گشاد کنید دوتا لقی نیم بگیرید الگو را مثل شکل طراحی کنید به تعداد پیلیها اوزمان سه سانت دهید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را بکشید و تکه شماره یک لاله را طراحی کنید تکه ۲ آستین لاله را بکشید نکته : مقدار پارچه دوق قد...آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه روی الگو باز میماند یقه را ۸_۹سانت گشاد کنید (توجه داشته باشید که برای شومیزها اکثرا نیاز به پنس،سرشانه نداریم) از گوشه گردن ۱س خارج و یقه ایستاده را طراحی کنید از خط وسط جلو ۱/۵سانت داخل شده و اوزمان دهید و دوباره سه سانت داخل شوید و اوزمان دوسانت دهید برای پیلی از...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ب پنس کنفور ‌انتقال دهید قد استین را ب بالاتنه اضاف کنید یقه را گشاد کنید روی استین قسمت هاشور زده را حذف کنید و پنس کنفور را ب یقه انتقال دهید و اوزمان دهید یقه را برای چین اوزمان ۷_۹سانت دهید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل تغییرات را اعمال کنید برای یقه ۵سانت زاپاس قرار دهید برای،لیفه...