آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  چهارشنبه، 29 آبان 1398

slide1
slide2
slide5
slide3
slide4

آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو

آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند از خط،سینه ۳۵_۴۰سانت خارج شده ب گوشه گردن وصل کنید از خط وسط جلو ۱۰_۱۵سانت خارج شده و ب یقه وصل کنید از پهلو ۸_۹سانت خارج شده و پهبو را گشاد کنید از پهلو ۱۰_۱۲سانت بالا رفته و طراحی کنید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل پهلو را گشاد کنید الگوی استین را ساده را...آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید (توجه داشته باشید ک برای شومیزها اکثرا نیاز ب پنس،سرشانه نداریم) یقه ۷را بصورت مقداری هلال طراحی کنید برای یقه سه سانت از گوشه گردن ۷_۸سانت پایین امده و علامت بزنید و اندازه میگیریم و بعلاوه یقه پشت کرده و یقه را میکشیم یقه سه سانت را طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه راببندید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید از گودی گردن ۳_۴سانت پایین امده و از حلقه ۱_۲سانت برش دهید روی برش ۲تا اوزمان ۳_۴سانت بدهید یقه را گشاد کنید قسمت نقطه چین را کپی کنید و هفت یقه را ب یقه بدوزید و قسمت علامت ( ً)خورده را تا بزنید و اتو کنید یقه سه سانت را رسم‌کنید الگوی پشت را...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند یقه را گشاد کنیدلقی نیم سانت بگیرید از گودترین قسمت حلقه خطی،صاف تا پایین بکشید قد مورد نظر والان استین تا بازو اندازه گرفته خارج شوید و ب برش وصل کنید قسمت هاشور زده را کپی کنید وللان را اوزمان دهید و بشکل حلزونی در بیاورید خط صاف برش میخورد و‌حلزونی بین این...آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو
الگوی بالاتنه را بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر،سینه ب پهلو انتقال دهید و یقه را گرد گشاد کنید دوتا لقی نیم بگیرید الگو را مثل شکل طراحی کنید به تعداد پیلیها اوزمان سه سانت دهید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را بکشید و تکه شماره یک لاله را طراحی کنید تکه ۲ آستین لاله را بکشید نکته : مقدار پارچه دوق قد...آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو

آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید و خط شکست را طراحی کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید یقه را کپی کنید برش ب صورت اریب مثل شکل طراحی کنید و اوزمان دهید الگو بعداز اوزمان بالاتنه پشت را بکشید پنس را از پهلو رد کنید و پنج_شش سانت زیر خط کمر برش دهید برش کمر را اوزمان دهید الگوی،استین را برکشید و مثل شمل برشها را انجام...آموزش دوخت آستین ژورنال + الگو

آموزش دوخت آستین ژورنال + الگو
الگوی استین را بکشید و مثل شکل مچ را ب صورت ۸خالی کنید پشت و جلو استین را جدا کرده اوزمان دهید مقد اوزمان طوری باشد ک حدود ۵۵_۶۰سانت پایین استین هر تکه اوزمان بخورد استین بعد از اوزمان استین را ب صورت کنار هم قرار دهید مچ استین حتما ۵۰_۶۰سانت اوزمان بخورد زاپاس استین رو‌مثل شکل قرلر دهید و تاج استین ب حلقه فقط دوخت میشود نکته : ؛مقدار...آموزش دوخت مانتو لی + الگو

آموزش دوخت مانتو لی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ببندید برش عصایی را طراحی کنید خط شکست را بکشید و باتوجه ب بازی و گشادی،یقه دوتا سه تا لقی نیم سانت بگیرید یقه را طراحی کنید و پهلو را اوزمان دهید یک دوم یقه پشت را بالا رفته از گوشه گردن و پهنای یقه را بکشید یقه را کپی کنید و سه اوزمان نیم سانت دهید کادر برای لیفه مانتو...آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه روی الگو باز میماند یقه را ۸_۹سانت گشاد کنید (توجه داشته باشید که برای شومیزها اکثرا نیاز به پنس،سرشانه نداریم) از گوشه گردن ۱س خارج و یقه ایستاده را طراحی کنید از خط وسط جلو ۱/۵سانت داخل شده و اوزمان دهید و دوباره سه سانت داخل شوید و اوزمان دوسانت دهید برای پیلی از...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ب پنس کنفور ‌انتقال دهید قد استین را ب بالاتنه اضاف کنید یقه را گشاد کنید روی استین قسمت هاشور زده را حذف کنید و پنس کنفور را ب یقه انتقال دهید و اوزمان دهید یقه را برای چین اوزمان ۷_۹سانت دهید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل تغییرات را اعمال کنید برای یقه ۵سانت زاپاس قرار دهید برای،لیفه...