آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  شنبه، 16 آذر 1398

slide2
slide1
slide5
slide3
slide4

آموزش دوخت دامن دنباله دار

آموزش دوخت دامن دنباله دار
از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبه ی زمین بلند میکنیم به انتهای لب دامن در وسط پشت 20-35 سانت برای دنباله اضافه میکنیم خط لبه الگوی جلوی دامن را نصف میکنیم و از خط پهلوی جلو و پشت، یک دوم مقدار دنباله پایین می آییم و از وسط پشت در دنباله به این نقطه به شکل منحنی وصل میکنیم و سپس به ، یک دوم جلوی دامن....آموزش دوخت دامن اسپانیولی + الگو

آموزش دوخت دامن اسپانیولی + الگو
قد دامن تقسیم بر تعداد طبقات+3سانت جای دوخت میباشد و تنها طبقه اول برای کمر 10 سانت از قد اضافه دارد تخمین میزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تکه های طبقات +10سانت برای کمر اگر بخواهیم طبقات بهم دوخته نشودو جدا از هم باشد باید یک تکه پارچه آستری به گشادی طبقه اول و قد آن طبقه پایین باشد...آموزش دوخت دامن لنگی ساده ، اسکاتلندی ، حلزونی

آموزش دوخت دامن لنگی ساده ، اسکاتلندی ، حلزونی
از الگوی دامن راسته استفاده میشود و پشت دامن ساده است وسط پشت روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد به خط وسط جبلو به اندازه یک چهارم دورکمر و یا یک چهارم دور کمر منهای 5 سانت اضافه میکنیم اگر بخواهیم لنگی کاملا در خط کمر نباشد ، 5سانت کم میکنیم برای مدل شماره 1 جلوی دامن در قسمت رو را هلال میکنیم و از این جلو 2عدد برش میزنیم...آموزش برش عمودی با چاک روی پا

آموزش برش عمودی با چاک روی پا
چون مدل قرینه نیست از الگوی جلوی کامل استفاده میکنیم از انتهای یکی از ساسون ها خط صافی به پایین الگو میکشیم .این ساسون را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم الگو دو قسمت شده از هر تکه روی یک لایه پارچه برش میزنیم روی این برش میتوان چاک پهلو به پهلو یا رویهمگرد و یا پیلی دوقلو قرار داد پشت مانن دامن راسته است مقدار باز بودن چاک روی پا:...آموزش برش منحنی

آموزش برش منحنی
از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم کرده خط باسن کوچک را روی الگو مشخص کرده و 2سانت از این خط روی خط پهلو بالا میرویم و از این نقطه برش منحنی را به خط صافی که از پایین الگو کشیده ایم می رسانیم (باسن کوچک=خط بین کمر و باسن بزرگ) قد ساسون را بلند کرده و به برش منحنی میرسانیم .سپس ساسون را روی الگو میبندیم الگو از خط برش منحنی دو...آموزش دوخت دامن یوک دار با پلیسه

آموزش دوخت دامن یوک دار با پلیسه
چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم از ئسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم از پهلوی چپ 20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم ساسونها روی الگو پس از...آموزش دوخت دامن یوک دار

آموزش دوخت دامن یوک دار
از خط پهلو در کمر 8سانت پایین آمده و از وسط جلو نیز 15 سانت از خط کمر پایین می آییم قد ساسون را تا برش بلند کرده و پس از جدا شدن تکه برش روی الگو بسته می شود از این برش ،خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و 2عدد برش زده میشود در قسمت پایین الگو ابتدا در وسط جلو یک پیلی دوقلو(معکوس) قرار داده میشود...آموزش دوخت دامن پلیسه

آموزش دوخت دامن پلیسه
این دامن را مستقیم روی پارچه کار میکنیم در ابتدا به اندازه یک نیم پیلی جدا کرده و سپس مقدار پیلی را مشخص میکنیم بعد از انتخاب هر پیلی، یک نیم پیلی در نظر میگیریم که در رو قرار میگیرد در انتها نیز یک نیم پیلی در نظر میگیریم...آموزش دوخت دامن راسته با پیلی گرد

آموزش دوخت دامن راسته با پیلی گرد
از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم پشت دامن مانند دامن راسته است در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند...آموزش دوخت دامن را سته با پیلی معکوس

آموزش دوخت دامن را سته با پیلی معکوس
از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم پشت دامن : به خط وسط پشت 16 سانت اضافه میکنیم وسط پشت را روی دولای بسته ی پارچه قرار میدهیم و برش میزنیم پیلی ها به سمت پهلوها تا میخورند...